Логопедия, психо-педагогическа и социална рехабилитация.

Логопедична терапия

  • Диагностика, терапия, превенция на езиково-говорни нарушения в детска възраст.Терапията се провежда в индивидуална форма и е изцяло съобразена с вида на комуникативното нарушение и специфичните затруднения на всяко дете.
  • Подобряване на уменията в сферата на вербална и невербална комуникация – терапевтичната дейност е насочена към способността да окуражи детето да използва различни форми на комуникация – като средствата, които използва, за да общува да са както с речеви, така и със средства извън речта – жестове, мимики, език на тялото, форми на алтернативна комуникация.
  • Предречева логопедична рехабилитация за деца в ранна възраст.
  • Използване на скринингови тестове за оценка на езиково – говорните умения.

Психологична дейност

  • Работа с психолог, ориентирана към социализация и интеграция на деца със специални потребности, справяне със социално-емоционални и поведенчески проблеми, разкриване на потенциал и позитивни личностни особености.
  • Индивидуално консултиране и подкрепа на родители по отношение на области, свързани с детското развитие и поведение, подобряване на взаимоотношенията родител-дете.

Педагогическа дейност

Педагогическата работа е свързана с подпомагане, стимулиране и развитие на индивидуалните образователни потребности, проследяване на развитието и оценка на постиженията на децата.

  • Музико – и арттерапия
  • Консултативна дейност и работа с родители

Дейности за родители

Консултация и подкрепа на родителите по лични или семейни въпроси.

Насърчаване семейството да се справя с поставени пред тяхното дете трудности, със специалните грижи за детето вкъщи.