ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – София, с адрес: гр. София, област София град, община Столична – район „Лозенец”, ул. „Мала планина” №36, БУЛСТАТ 177477061 , чрез д-р Елена Стефанова Кундурджиева, действаща в качеството на директор, на основание 90, ал.2 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра”, при следните условия:   

         Място на работа: Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – София, с адрес: гр. София, област София град, община Столична – район „Лозенец”, ул. „Мала планина” №36.

       Характер на работа: Съгласно характеристика на конкурсната длъжност.

       Изисквания за длъжността:

 • образовение: образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по

специалността „Управление на здравните грижи”;

 • трудов стаж: не по-малко от десет години като медицинска сестра и поне пет

години като старша сестра;

 • трудов стаж в детско заведение/отделение е предимство при равни други

условия;

 • компютърна грамотност: MS Office;
 • отлично пазнаване на нормативната база в областта на управлене на здравните

грижи, закрила на детето и специфичните изисквания за работа с деца в институция /Закон за закрила на детето и ППЗЗД, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Кодекс на труда, Правилник за устройство и дейността на ЦКОДУХЗ – София и политиките за деинституализация/.

       Начин на провеждане на конкурса:

       Защита на писмена работа на тема: „Роля на главната медицинска сестра за подобряване на здравните грижи в ЦКОДУХЗ – София”.

       Интервю с кандидата.

       Необходими документи, място и срок за подаване:     

 • заявление за участие в конкурса;
 • автобиография / CV;
 • медицинско свидетелство;
 • препис-извлечение от трудова книжка;
 • служебна бележка за досъдебно производство;
 • свидетелство за съдимост;
 • копие от диплома за завършено висше образование;
 • писмена работа по посочената тема в три екземпляра.

          Писмената работа се поставя в отделен запечатан надписан плик, поставен в общия плик с изискуемите документи, който се подава в деловодството на ЦКОДУХЗ – София, в 1-месечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в централен ежедневник. 

          Длъжността ще бъде заета за срок от три години, съгласно чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения.

         Заповедта за откриване на конкурса и характеристиката на конкурсната длъжност са на разположение на кандидатите всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч., в деловодството на ЦКОДУХЗ – София.

         За справки и информация: 02 868 72 05 в.108

                                                        Директор:                                                                                                                                                                         

                                                                                /д-р Елена Кундурджиева/