Лицето, заемащо длъжността „Регистратор“ е административният служител в ЦКОДУХЗ – София, който отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, както и за връчване на информацията по издадено решение за конкретно заявление/искане.

            Заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се подават по пощата, на място в ЦКОДУХЗ – София или по електронен път на е-mail: office@ckoduhz-sofia.com