• Диагностика, терапия, превенция на езиково-говорни нарушения в детска възраст.Терапията се провежда в индивидуална форма и е изцяло съобразена с вида на комуникативното нарушение и специфичните затруднения на всяко дете.
  • Подобряване на уменията в сферата на вербална и невербална комуникация – терапевтичната дейност е насочена към способността да окуражи детето да използва различни форми на комуникация – като средствата, които използва, за да общува да са както с речеви, така и със средства извън речта – жестове, мимики, език на тялото, форми на алтернативна комуникация.
  • Предречева логопедична рехабилитация за деца в ранна възраст.
  • Използване на скринингови тестове за оценка на езиково – говорните умения.