• Работа с психолог, ориентирана към социализация и интеграция на деца със специални потребности, справяне със социално-емоционални и поведенчески проблеми, разкриване на потенциал и позитивни личностни особености.
  • Индивидуално консултиране и подкрепа на родители по отношение на области, свързани с детското развитие и поведение, подобряване на взаимоотношенията родител-дете.