Педагогическата работа е свързана с подпомагане, стимулиране и развитие на индивидуалните образователни потребности.

  • Музико – и арттерапия
  • Консултативна дейност и работа с родители

Даване на оценка за развитието и постиженията на децата.